Kaip teisingai turi būti sveriami aukso gaminiai?

0
205

Lietuvos metrologijos inspekcijos Kauno apskrities skyriaus (toliau – LMI) darbuotojai, vadovaudamiesi LMI nuostatais, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą, pagal 2016 m. IV ketv. darbo planą juvelyrinių dirbinių prekybos bendrovėse, dirbtuvėse, lombarduose, supirktuvėse atliko Lietuvos metrologijos įstatymo ir Tauriųjų metalų, brangakmenių, jų gaminių realizavimo, supirkimo, perdirbimo, naudojimo, sandėliavimo, apskaitos, saugojimo ir transportavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimų laikymosi kontrolę.

Ūkio subjektai, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi su tauriaisiais metalais susijusia veikla, privalo laikytis Taisyklių reikalavimų. Taisyklėse nurodyta, kad ūkio subjektai savo veiklos vietose privalo turėti valstybės įmonės Lietuvos prabavimo rūmų (toliau – Lietuvos prabavimo rūmai) išduotą pažymėjimą apie įregistravimą į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla, registrą ir metrologiškai patikrintas matavimo priemones tauriųjų metalų ir brangakmenių, jų gaminių masei nustatyti. Be to, gaminių iš aukso, platinos, paladžio masės paklaidos negali būti didesnės nei 0,03 g, sidabro gaminio – 0,1 g.

Perkant svarstykles, kurios bus naudojamos tauriesiems metalams sverti, reikia atkreipti dėmesį į svarstyklių gamyklinę-informacinę lentelę, kurioje nurodytos svarstyklių metrologinės charakteristikos. Svarstyklių tikslumą apsprendžia lentelėje nurodyta patikros padalos vertė „e“, kuri privalo būti nedidesnė nei 0,03 (t.y. gali būti 0,01 ir 0,02).

Patikrinimų metu nustatyta, kad ne visos įmonės, užsiimančios tauriųjų metalų prekyba, turi tinkamas svarstykles. Konstatavus, kad svarstyklės „grubios“, dažnai ūkio subjektų atstovai aiškina, kad jos metrologiškai patikrintos, kad Lietuvos prabavimo rūmai kontroliuoja ir pretenzijų neturi. 2013 m. Kauno m. lombardo savininkė, būdama nepatenkinta LMI patikrinimo akte pateikta išvada, kad svarstyklių tikslumas neatitinka Taisyklių reikalavimų bei nurodymu įsigyti ir naudoti tinkamo tikslumo svarstykles, parašė užklausimą dėl svarstyklių LR ūkio ministerijai. Gautas vienareikšmis atsakymas – veikloje privaloma vadovautis Taisyklėse pateiktomis nuostatomis.

Naudojant teisinio metrologinio reglamentavimo srityje teisės aktų neatitinkančias svarstykles pažeidžiami teisinės metrologijos reikalavimai, t.y. nesilaikoma Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo 11 str. 2 d. ir 13 str. 2 d. reikalavimų:
– pagamintos ar pataisytos matavimo priemonės turi atitikti teisės aktų ir (arba) gamintojo
techninių dokumentų nustatytus reikalavimus;
– teisinėje metrologijoje gamintojo apibrėžtas matavimo priemonių normines veikimo
sąlygas užtikrina asmuo, teisiškai paskirtas matavimo priemonę įrengti taip, kad matavimo priemonė tiksliai atitiktų savo paskirtį.
Patikrinimų metu nustačius pažeidimų, ūkio subjektų atsakingiems darbuotojams skiriamos administracinės nuobaudos.
2016 m. IV ketv. patikrinta 14 įmonių, kurios verčiasi su tauriaisiais metalais susijusia veikla. Svarstyklių naudojimo pažeidimų nenustatyta. Taip pat konsultuotos įmonės, kurios auksui sverti naudoja netinkamas svarstykles.
LMI atlieka prevencinį darbą – konsultuoja ūkio subjektus pradedančius veiklą, esant poreikiui, rengia seminarus.
Informuojame, kad kilus klausimų pradedant veiklą, susijusią su tauriaisiais metalais ar dėl svarstyklių, jas įsigyjant, prašome kreiptis į LMI el. paštu: eugenija.grigaitiene@metrinsp.lt arba telefonu 8 616 78 035.

Eugenija Grigaitienė
Lietuvos metrologijos inspekcijos
Kauno apskrities skyriaus
viršininkė