Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė
Home » Verslas » Mažeikiuose planuojama dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Mažeikiuose planuojama dumblo apdorojimo įrenginių statyba

Vadovaujantis Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB reikalavimais Lietuvoje yra išskirti 1239 paviršiniai vandens telkiniai. Įvertinus jų būklę nustatyta, kad net 64 proc. iš jų yra veikiami ūkinės žmogaus veiklos ir todėl kyla grėsmė, kad iki 2015 metų juose nebus laiku pasiekti vandensaugos tikslai. Preliminariais duomenimis net 88 proc. vandens telkinių priskiriami potencialiai rizikos grupei.

Didžiausias rizikos telkinių skaičius (75 proc.) yra nulemtas miestų taršos ir pramonės įmonių nuotekų, tačiau pagal užimamą teritorijos plotą didžiausią dalį užima rizikos telkinių dėl žemės ūkio taršos (22 proc. visų rizikos telkinių) baseinai. Nors pastaraisiais metais vandens telkinių būklė pamažu gerėja, daugumos vandens telkinių būklė nėra gera ne vien dėl esamos ūkinės veiklos poveikio, bet ir dėl praeities veiksnių poveikio (praeities taršos padarinių (dumblo, šiukšlių, trąšų ir kt.), statinių likučių, hidromorfologinės būklės pažeidimų ir pan.).

Pagrindinis vandens valdymo uždavinys yra iki 2015 metų pasiekti, kad visi vandens telkiniai būtų geros būklės. Pirminė vandens telkinių būklės analizė parodė, kad gerai būklei pasiekti nepakaks vien įgyvendinti sektorines vandenų apsaugą reglamentuojančias direktyvas, tokias kaip Miestų nuotekų valymo direktyva 91/271/EEB, Nitratų direktyva 91/676/EEC, Pavojingų medžiagų vandenyje direktyva 76/464/EEB ir pan. Atsižvelgiant į tai, kad daug Lietuvos vandens telkinių labai jautrūs antropogeniniam poveikiui, kai kuriais atvejais teks taikyti griežtesnius taršos mažinimo reikalavimus, nei nustatyta direktyvose. Praeities poveikio padarinių pašalinimas ir griežtesnių reikalavimų įgyvendinimas kainuoja labai brangiai, todėl artimiausioje ateityje yra būtina sukurti efektyvią vandens valdymo sistemą, kuri leistų parinkti optimalias priemones vandensaugos tikslams pasiekti.

Šiuo metu Mažeikių rajone pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „Aplinka ir darnus vystymasis“ prioriteto įgyvendinimo priemonę „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra“ įgyvendinamas projektas „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“.

Projekto tikslas ir esmė – sukurti reikiamus komunalinių nuotekų dumblo tvarkymo pajėgumus Mažeikiuose, pastatant komunalinių nuotekų dumblo utilizavimo įrenginius, kurie apdoros nuotekų dumblą, susidarantį Mažeikiuose. Mažeikių mieste prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų yra prisijungę 82,9 proc. gyventojų. Pagal LRV patvirtintą Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008-2015 m. plėtros strategiją, viešai tiekiamo ir geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas iki 2015 m. turėtų siekti ne mažiau kaip 95 proc. visų šalies gyventojų. Plečiant nuotekų surinkimo sistemas, susidarančio dumblo palaipsniui daugėja, tuo tarpu dumblo šalinimas sąvartynuose, dumblo aikštelėse ar kitokiose talpyklose, pagal galiojančius teisės aktus, turi būti nutrauktas ne vėliau kaip iki 2013 m (Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007-10-31 d. nutarimu Nr. 1224). UAB „Mažeikių vandenys“ kartu su Mažeikių rajono savivaldybės administracija numato statyti nuotekų dumblo apdorojimo įrenginius, sukuriant ekonomiškai efektyvią komunalinių nuotekų valymo metu susidarančio dumblo tvarkymo sistemą.

2010 m. birželio 23 d. buvo pasirašyta Projekto finansavimo ir administravimo sutartis tarp LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (Įgyvendinančioji institucija) ir UAB „Mažeikių vandenys“ (Projekto vykdytojas). Projektas įgyvendinimas kartu su partneriu Mažeikių rajono savivaldybės administracija.

Projektui įgyvendinti skirta 15689350,12 Lt be PVM. Projektas bendrai finansuojamas Sanglaudos fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto finansavimo pradžia – 2010 m. birželio 23 d.

Projekto finansavimo pabaiga – 2013 m. gruodžio 23 d.

Projektui įgyvendinti buvo pasirašyta rangos darbų sutartys:

Sutartis: „Mažeikių dumblo apdorojimo įrenginių statyba“. Rangovas UAB „Rudesta“. Sutartis pasirašyta: 2010-05-26. Pagal sutartį rangovas projektuos ir statys nuotekų dumblo utilizavimo įrenginius Mažeikių nuotekų valykloje. Šiuo metu UAB „Manfula“ rengia techninį projektą. Projektavimo darbai pagal pasirašytą sutartį turi būti baigti iki 2011-01-26 dienos. Parengus techninį projektą ir gavus leidimą statybai vyks statybos darbai kurie truks 22 mėnesius.

Prie projekto įgyvendinimo taip pat prisideda:

Techninės priežiūros ir FIDIC inžinieriaus paslaugas teikianti UAB „Grontmij | Carl Bro”

Administravimą ir viešinimą atliekanti UAB „Geotaškas“.

Mažeikių miesto teritorijos tankus apgyvendinimas sanitariniu, ekonominiu ir aplinkosauginiu požiūriu lemia, jog centralizuoto vandens tiekimas ir nuotekų tvarkymas yra geriausias būdas pagerinti gyventojų jų gyvenimo sąlygas ir išspręsti problemas. Mažeikių raj. sav. perdavė vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą UAB “Mažeikių vandenys”, todėl ši įmonė vykdo projektą. Dabartiniame Lietuvos raidos etape itin svarbu laiku įgyvendinti efektyvias aplinkos apsaugos priemones ir mažinti neigiamą energijos ir gamtos išteklių naudojimo bei ūkinės veiklos poveikį aplinkai, nes susikaupusių aplinkos problemų sprendimas kainuoja daug brangiau nei jų prevencija ir anksčiau ar vėliau pradeda stabdyti patį ekonomikos augimą. Siekiant užtikrinti geresnę aplinkos kokybę ir darnų vystymąsi, Sanglaudos fondo lėšos yra investuojamos į Mažeikių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą.

Mažeikių.info

(Visited 117 times, 1 visits today)
123456