Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė
Home » Aktualijos » Pasikeitė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

Pasikeitė Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas

50-lituMažeikių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius informuoja, kad nuo 2013 m. birželio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai.

Siekiant mažinti nepasiturinčių gyventojų ilgalaikę priklausomybę nuo piniginės socialinės paramos, skatinti integraciją į darbo rinką ir sumažinti piktnaudžiavimo pinigine socialine parama galimybes patikslinta bendrai gyvenančių asmenų sąvoka, į šių asmenų sudėtį įtraukiant ir dirbančius nesusituokusius, savo vaikų neauginančius pilnamečius vaikus iki 24 metų, kurie mokosi, jei per mėnesį jų gaunamos pajamos yra mažesnės kaip 1 valstybės remiamų pajamų dydis.

Jeigu vienas gyvenantis asmuo arba vienas iš bendrai gyvenančių asmenų per laikotarpį, už kurį skiriama ir (ar) mokama piniginė socialinė parama, nutraukė registraciją Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje, išskyrus įsidarbinimo atvejį, arba registracija Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje jam buvo nutraukta, piniginė socialinė parama bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui neskiriama arba paskirtosios mokėjimas nutraukiamas nuo kito mėnesio po šių aplinkybių atsiradimo. Šiems asmenims, pakartotinai įsiregistravus darbo biržoje, piniginė socialinė parama skiriama, jeigu jie ne trumpiau kaip 3 mėnesius registruojasi Lietuvos teritorinėje darbo biržoje ar kitos valstybės valstybinėje įdarbinimo tarnyboje.

Nuo šių metų birželio 1 d. visi asmenys, kurie nedirbo ilgiau nei metus ir įsidarbino, pusę metų prie atlyginimo gaus 50 proc. buvusios piniginės socialinės paramos sumos. Iki šiol tokia tvarka galiojo tik ilgalaikiams bedarbiams, turintiems vaikų.

Pagal ankstesnę tvarką, nedirbantis asmuo piniginę paramą galėjo gauti 36 mėn. ir tik vėliau ji buvo pradedama mažinti. Nuo birželio 1 d. laikotarpiai nuo kada pradedama mažinti socialinė pašalpa keičiasi. Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus įstatyme įtvirtintus atvejus), nustatytas socialinės pašalpos dydis, išskyrus nustatytą socialinę pašalpą vaikams, bus mažinamas:

kai socialinė pašalpa mokama nuo 12 mėnesių iki 24 mėnesių –20 procentų;

kai socialinė pašalpa mokama nuo 24 mėnesių iki 36 mėnesių – 30 procentų;

kai socialinė pašalpa mokama nuo 36 mėnesių iki 48 mėnesių – 40 procentų;

kai socialinė pašalpa mokama nuo 48 mėnesių iki 60 mėnesių – 50 procentų.

Gavusiems (gavusiam) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos) arba vienam gyvenančiam asmeniui 24 mėnesius nebus skiriama.

Tvarka keisis ir gaunantiems būsto šildymo išlaidų kompensacijas. Pagal senąją tvarką kompensacija buvo mokama tik tuo atveju, jei žmogus yra deklaravęs gyvenamąją vietą būste, kuris įregistruotas kaip gyvenamosios patalpos. Tačiau praktikoje pasitaiko atvejų, kai žmonės persikrausto gyventi, pvz., į sodo namelį. Nuo šiol savivaldybės darbuotojai turės teisę įvertinti ir galės spręsti, ar tokiame būste gyvenančiam žmogui skirti būsto šildymo išlaidų kompensacijas.

Nuo birželio 1 d. pasikeitė laikotarpis, per kurį galima kreiptis dėl pašalpos pratęsimo. Pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui, dėl tolesnio jos skyrimo bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę kreiptis per 2 mėnesius su prašymu–paraiška ir pateikti naujus dokumentus ir duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis arba vieną gyvenantį asmenį bei jų (jo) pajamas (iki šiol pašalpą buvo galima prasitęsti per 3 mėnesius). Socialinė pašalpa skiriama nuo prašymą-paraišką pateikusio asmens nurodyto vieno iš 2 mėnesių, einančių po socialinės pašalpos gavimo laikotarpio, pabaigos jeigu bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo kreipimosi dėl socialinės pašalpos ir sprendimo priėmimo metu, taip pat laikotarpiu, už kurį skiriama socialinė pašalpa, turi teisę gauti socialinę pašalpą. Jeigu pasibaigus paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpiui kreipiamasi vėliau kaip po 2 mėnesių nuo anksčiau paskirtos socialinės pašalpos teikimo laikotarpio pabaigos, socialinė pašalpa skiriama nuo prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio pirmos dienos.

Darbingus nedirbančius (taip pat savarankiškai nedirbančius) ar dirbančius (taip pat savarankiškai dirbančius), atsižvelgiant į darbo laiko ar veiklos trukmę, nesimokančius darbingo amžiaus asmenis, gaunančius piniginę socialinę ir nedalyvaujančius aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse, Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka Savivaldybė gali pasitelkti visuomenei naudingai veiklai atlikti nuo pat pirmo paramos teikimo mėnesio. Iki šiol visuomenei naudingai veiklai asmenys buvo pasitelkiami tik po 6 mėnesių paramos teikimo ir tik nedirbantys.

Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, kilus pagrįstų įtarimų dėl prašyme–paraiškoje pateiktų duomenų apie turimą turtą ir gaunamas pajamas, privalės tikrinti bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą, surašyti buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, kurio pagrindu piniginė socialinė parama gali būti skiriama, neskiriama ar nutraukiamas jos mokėjimas.

Skiriant socialinę pašalpą nepasiturintiems gyventojams daugiau teisių suteikta savivaldybių administracijai. Įstatyme nustatyti atvejai, kada Savivaldybės administracija, teikdama piniginę socialinę paramą, galės tam tikrą laiką nutraukti pašalpos teikimą. Pavyzdžiui, kai bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo piniginės socialinės paramos teikimo laikotarpiu nuosavybės teise įgijo privalomą registruoti turtą, kurio vertė didesnė kaip piniginių lėšų normatyvas, arba nuosavybės teise turimą privalomą registruoti turtą perleido nuosavybėn kitam asmeniui už lėšų sumą, mažesnę kaip pusė šio turto vertės – Savivaldybės administracijai suteikta teisė 12 mėnesių neteikti piniginės socialinės paramos ar 12 mėnesių nutraukti jos mokėjimą; 6 mėnesius neteikti piniginės socialinės paramos ar 6 mėnesiams nutraukti jos teikimą vienam gyvenančiam asmeniui arba bendrai gyvenantiems asmenims, vykdantiems individualią veiklą ir (ar) nekilnojamųjų daiktų pardavimo ir (ar) nuomos veiklą, kuriems ilgiau kaip 6 mėnesius buvo teikiama piniginė socialinė parama, jeigu jie prašyme-paraiškoje nurodo, kad šiuo laikotarpiu iš vykdomos veiklos gavo mažesnes kaip minimalioji mėnesinė alga vidutines pajamas per mėnesį. Šiuo atveju socialinė pašalpa gali būti skiriama vaikams, įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, praneša Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyrius.

Mažeikių.info

(Visited 39 times, 1 visits today)